Bejelentkezés

Regisztráció

Elfelejtett jelszó

Kérjük, adja meg email címét, amivel regusztrált és elküldjük Önnek új jelszavát.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSI KÖRE

Az Általános Szerződési Feltételek – a Felek között létrejövő adott jogviszony jellegzetességeire is figyelemmel –, megfelelően alkalmazandóak a Felek között létrejövő adásvételi, szállítási, illetve vállalkozási jogviszonyok, illetve a szerződéskötést megelőzően a Felek között folytatott egyeztetések, ajánlattételek eseteiben. E körülményre tekintettel a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a szerződést kötő társaság személye szerint a Display Solutions Hungary Kft. – tekintet nélkül a Felek között létrejövő jogviszonyra – a Vállalkozó, a másik szerződő Fél pedig a Megrendelő megnevezés alatt értelmezendő. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Display Solutions Hungary Kft. termékeire Magyarország területéről beérkező megrendelésekre alkalmazandóak.

II. MEGRENDELÉS

A megrendelés a Megrendelő által a Vállalkozó árajánlata alapján – írásban vagy elektronikus úton – kiállított Beszerzési megrendelés Vállalkozó részére történő megküldésével történik. Amennyiben a Vállalkozó a Beszerzési megrendelést attól eltérő tartalommal igazolja vissza a Megrendelő részére, úgy az a Ptk. 213. § (2) bekezdése szerint új ajánlatnak minősül, mely csak az abban foglaltak kifejezett, írásban történő elfogadása esetén hoz létre a Felek között jogviszonyt. A megrendelésben a Megrendelő kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.

III. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

A teljesítési határidőt az adott ügyletre vonatkozó, Vállalkozó által visszaigazolt Beszerzési megrendelés tartalmazza. Vállalkozó a megrendelésben meghatározott időpontban köteles teljesíteni.

IV. A LÉTREJÖVŐ JOGVISZONYTÓL FÜGGŐ VÉTELÁR, ILLETVE VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Vállalkozót az adott Beszerzési megrendelésen meghatározott Termékek eladásáért, előállításáért és/vagy szolgáltatás nyújtásáért – a felek között létrejövő jogviszony természetétől függően – vételár, illetve vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke a Vállalkozóval történő egyeztetést követően az adott Beszerzési megrendelésen kerül meghatározásra. A Megrendelő a vételárat, illetve vállalkozói díjat Vállalkozónak a számlán megadott bankszámlájára történő átutalással vagy készpénzzel egyenlíti ki a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 10 napon belül. A Vállalkozó árajánlatában feltüntetett árak eltérő megjelölés hiányában nettó árak.

Amennyiben egy konkrét munkára vonatkozóan részszámlázásban állapodnak meg a Felek, úgy azt a Beszerzési megrendelésen fel kell tüntetni. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Megrendelő személyétől függően a Ptk. 301. §, illetve a 301/A. §-a szerinti mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat felszámítására jogosult. A hiányosan vagy hibásan kiállított számla befogadását a Megrendelő jogosult megtagadni, és azt a Vállalkozó részére visszaküldeni, különösen akkor, ha a Vállalkozó a teljesítés időpontját és/vagy a munkaszámot hibásan tünteti fel vagy fel sem tünteti a számlán.

V. TULAJDONJOG

A Termék tulajdonjoga a Megrendelőre a számla kiegyenlítését követően száll át, a kárveszély viselésének kötelezettsége azonban már a Termék Megrendelő általi átvételét követően terheli a Megrendelőt.

VI. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI ÉS TELJESÍTÉSE

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Beszerzési megrendelésen meghatározott árut átadja vagy leszállítja, illetve a munkát elvégzi, kötelezettségeinek a jelen Általános Szerződési Feltételek és az adott munkára szóló Beszerzési megrendelés rendelkezéseinek megfelelően minden tekintetben eleget tesz.

A Vállalkozó köteles a teljesítése során I. osztályú anyagot szállítani, és a munkát I. osztályú minőségben elvégezni, a kiszállított termékek felhasználásához szükséges tájékoztatást megadni.

A Vállalkozó köteles a hiányosságokat a hibás Termékek visszaszállítását, illetve a Vállalkozó részére történő hozzáférhetővé tételét követően késedelem nélkül pótolni, anyaghiba esetén megfelelő anyagról gondoskodni.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

VII. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő az árut, illetve a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

Ha a Megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. A Megrendelő a Vállalkozó munkáját bármikor ellenőrizheti, kifogásait az ellenőrzéskor – írásban – nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a munkát nem ellenőrizte.

A Megrendelő a Termék Helyszínre való szállítása előtt az elkészített Terméket jogosult megvizsgálni. Tiltakozhat – írásban – a Helyszínre való szállítás ellen, ha a Terméket – akár esztétikai, akár műszaki okból – oly mértékben hibásnak tartja, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Amennyiben Megrendelő a szállítás előtt megvizsgálja a Terméket, a Helyszínre szállítás és felszerelés után a Vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett.

VIII. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS

A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönthet a határidő meghosszabbításáról, és azt a Felek írásban rögzítik.

IX. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Félre vonatkozóan tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű, munkaügyi és üzleti információt, valamint üzleti titkot az érintett Fél előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közölnek, az ilyen információ kiszolgáltatására irányuló kérést megtagadnak, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítanak, hogy az információ véletlen kiszolgáltatását megakadályozzák. Jelen szerződés szempontjából üzleti titok a Felek gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Üzleti titokként kell kezelni a Felek ügyfeleiről szerzett információkat is. Felek kifejezetten rögzítik, hogy ismerik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. §-ában foglalt, üzleti titok védelmét szolgáló rendelkezéseit is.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben az adott Megrendelések teljesítése során, további adatok, információk közlése válik szükséges., illetve a szerződés megkötésekor nem látható új körülmények merülnek fel bármelyik Fél részéről, Felek a legrövidebb időn belül, írásban rögzítik az új fejleményt, illetve a konkrét Beszerzési megrendelést szükség szerint kölcsönösen módosítják. Az adatszolgáltatás elmulasztásából eredő következmények a mulasztó Fél terhére esnek.

Felek a feladat elvégzése során szorosan együttműködnek és tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, illetve a határidők megtartására hatással lehet. Felek a jelen szerződésben szabályozottakkal kapcsolatban mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.

Jelen szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek a még teljesedésbe nem ment konkrét munkákat jelen szerződés és a Beszerzési megrendelés szerint ellátni és egymással minden tekintetben elszámolni, azzal, hogy ezen esetekben a Felek közötti jogviszonyra továbbra is ezen szerződés rendelkezéseit rendelik alkalmazni. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Beszerzési megrendelés leadása esetén a Megrendelő a Felek között létrejövő szerződéses jogviszonyra vonatkozóan saját általános szerződési feltételeit is alkalmazni kívánja, illetőleg a jelen Általános Szerződési Feltételeken felül további szerződéses feltételeket kíván alkalmazni, akkor azok csak abban az esetben válhatnak a felek közötti szerződés részévé, ha a Vállalkozó ezeket a feltételeket kifejezett, a feltételek elfogadásának tényét feltüntető akár írásban, akár elektronikus úton megtett nyilatkozatában elfogadta, ráutaló magatartással tehát a Vállalkozó nem fogadja el a feltételeket.

Megrendelő kijelenti, és a Beszerzési megrendelés leadásával kifejezetten elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Felek egyedileg megtárgyalták, annak feltételeit a Megrendelő már a szerződés megkötését megelőzően megismerte, és

azokat a szerződés megkötésével elfogadta.

Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó és a szerződésben nem szabályozott kérdésékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak.

Hatályos: 2014.11.01.